2018-2019

Bespreek RAS

Vergelijk Acne & rosacea (kliniek & behandeling)

10 MKV

Mkv 1: wat is waar
A) lentigo maligne melanoom is een maligne aandoening
D) melanoom is 80% vd huidtumoren

Mkv 10: volgende middel kun je gebruiken voor systemische behandeling van psoriasis
A) acitretine
B)
C) methotrexaat
D) vit d

Mkv: wat is waar over lichen planus
A) geeft een atypisch beeld op histologie
B)
C)
D) 25% is mucosaal

examen januari: (vorig jaar waren het dezelfde vragen in juni als in januari)
 • bespreek rosacea en periorale dermatitis
 • vergelijk lichen planus en pemphigus vulgaris
 • 10 MKV
  • risicofactoren maligne melanoom
  • behandeling psoriasis
  • pemphigus vulgaris: dsg 1 en 3
  • welke kweek bij eczeem als het nattend is geworden na gebruik corticosteroidenzalf (?)

 

2017-2018

Vraag 1: Vergelijk Lichen en Candida
Vraag 2: Bespreek uitgebreid afteuze stomatitis
En dan nog 10 MKV

 

Vorige jaren

 • 3 juist-fout vragen 
 • bespreek: HSV 
 • bespreek: bulleuze dermatosen 
 • lichen planus 

2018-2019

1. audiogram gemengd gehoorverlies
2. Audiogram met perceptieverlies
3. Aanduiden N. Laryngeus superior + functie
4. Foto Otitis media met effusie + audiogram tekenen
5. Pansinusitis + oorzakelijke anatomische entiteit
6. Aanduiden bloedvaten inwendige neus
7. Aanduiden tectoriaal en basilair membraan
8. Dentogene sinusitis
9. Functie bijschildklier
10. Neusklep

 

2017-2018

1. Foto stembandknobbels
2. Foto n laryngeus superior aanduiden + functie
3. Foto OME + audiogram tekenen
4. Audiogram met gemengd verlies (stond in slides)
5. Foto mononucleosis infectiosa
6. Foto adenomotie
7. Leg uit: scala vestibuli
8. Leg uit: cricoid
9. Leg uit: tracheo oesofagale stemgeving
10. Foto sinusitis + uitleg anatomische entiteit van deze aandoening

Vorige jaren

 • snurken en slaapapnoe
 • anatomie vh binnenoord
 • functie van de larynx (of buis van Eustachius, of farynx)
 • OME
 • bezenuwing vd larynx

2018-2019

1 uitdagingen bij het samengaan van gods macht en gods liefde
2 secularisatie en kritiek erop
3 banalisering + 2 vb’en

1 kan godsdienst leiden tot onverdraagzaamheid
2 cognitieve selectie
3 op welke verschillende manieren kan het scheppingsverhaal worden geïnterpreteerd en wat voor weerslag heeft dat op de dag van vandaag

– Argumenten tegen hoofddoekenverbod
– Individualisering in de westerse wereld
– Antipathie jegens een patiënt en hoe hiermee om te gaan

1) Religie gaat samen met onverdraagzaamheid. Leg uit.
2) Wat is “Cognitief selecteren” en link met zingeving?
3) Wat is de betekenis van het eerste scheppingsverhaal en welke interpretaties wil je niet (of zoiets)

1. Verschil tussen de eerste en tweede naïviteit .
2. Geef 4 bronnen van zingeving en manieren van coping bij zinsverlies.
3. Leg uit: diabolisering en geef 2 voorbeelden.

1. Ethisering
2. Theodicee
3. Secularisering

1. Zorgethiek
2. Ietsisme
3. ‘God gives his hardest battle to his strongest soldiers’

 

2017-2018

– Ietsisme
– kritiek passief pluralisme
– tekst rik torfs: visie van darwins (externe kritiek): wetenschap niet harmoniseerbaar
– kleine vraag over werkje

 ietsisme, a posteriori zingeving bij lijden en een casus van letterlijk geloof

 houding samenleving tegenover dood en dan zeggen waarom je dit goed of slecht vindt

 secularisatie, banalisering, en het samengaan van gods macht en liefde is problematisch vr theologie of zoiets

 ietsisme, 3 klassieke theodicees, conflict wetenschap en geloof in verband met PKG-schaal

 Actief pluralisme vs hoofddoekenverbod, historische context scheppingsverhaal en hoe het helpt om dat nu te interpreteren, christendom ziet het lichaam eerder positief of negatief

 Verschil 1e en 2e naviteit, 4 domeinen van zingeving + hoe kan je aan coping doen, diabolisering + 2vbn geven

 Banalisering + 3 vbn, rouwfasen Kubler-Ross adhv voorbeeld + alternatief (rouwtaken van Worden), Verschil tussen hoe je gelooft en wat je gelooft: waarom wel/niet belangrijk + voorbeeld

 Wat is profetisch je stem laten horen als tandarts bij schoonheidsidealen, letterlijk geloof in de pkg schaal, wat zijn trage vragen en hoe er als tandarts aandacht voor hebben

 Stelling rond God als rechtvaardige Rechter (+ander Godsbeeld uitleggen), Zelfbedrog uitleggen (+voorbeeld) & wat over existentiële vragen.

Stelling van godsbeeld rechtvaardige rechter + 1 alternatief godsbeeld, wat is menslievende zorg, wat is een zelfoverstijgende vorm van zingeving

Kritiek op passief pluralisme, Bespreek detraditionalisering,Gezondheid en religie, moet met nuancering worden gemeten. Religie en religiositeit

2012-2013

-Geef drie manieren om de Bijbel te gebruiken bij christelijke ethiek 

+ bijvragen hierover; bergrede, 10 geboden 

-toon aan via het Hindoeïsme dat de visie op de ethiek in het Westen levensbeschouwelijk is geïnspireerd. + bijvragen hierover; hoe kunnen we samenleven als we zo verschillend zijn…. 

-geen vragen over portfolio. 

Vorige jaren 

1. Leg uit hoe het eerste scheppingsverhaal best begrepen kan worden en welke interpretaties best vermeden kunnen worden. 

Gebruik in je antwoord de woorden: ‘creationisme’, ‘verwondering’, ‘antropocentrisme’, ‘heersen’, ‘desacralisering van de natuur’ 

2. Waarom is een idealiserend spreken over gezinnen soms problematisch? 

3. Illustreer hoe de uitspraak van Kahlil Gibran ‘uw kinderen zijn uw kinderen niet’ verder geïnterpreteerd kan 

worden aan de hand van twee verhalen (uit de bijbel of andere), en leg uit hoe Gibrans uitspraak een licht werpt op deze verhalen. 

4. Waarom is het harmoniemodel ivm geloof en wetenschap al dan niet problematisch? 

5. Illustreer aan de hand van een eigen voorbeeld hoe geloof en wetenschap zich van verschillende ‘soorten taal’ bedienen. 

6. Leg uit: zoöcentrisme, ecocentrisme, antropocentrisme in relatie tot onze omgang met het milieu 

7. Leidt godsdienst tot onverdraagzaamheid? Waarom wel/niet? 

8. Leidt het christendom tot milieuvervuiling? Waarom wel/niet? 

9. Kunnen geloof en wetenschap samengaan? Geef (minstens) drie verschillende posities weer in dit debat 

en leg uit hoe vanuit elke visie geargumenteerd kan worden. Geef ook aan welke positie je zelf zou innemen. 

10. Leg uit wat banalisering betekent. Waarom zou je de positie van Helen Prejean wel of niet als banalisering omschrijven? 

11. Wat is resilience? Geef een voorbeeld. Bespreek de relevantie van dit concept in het licht van het denken 

over huiselijk geweld en gezinsethiek en geef ook mogelijke nadelen weer. 

12. Leg uit hoe het verdedigen van de doodstraf past binnen het diaboliseringsparadigma.

2018-2019

Duyck casus zoals op het examen
Van Meerbeek:
– welk afdrukmateriaal gebruik je, geef indicaties, wat zijn de andere? Ook digitaal uitleggen
– monobond plus
– blokje emax: wat is dit
Declerck:
– mih
– ectodermale dysplasie
– koortsblaas
– deminealisatie
Verdonck: schisi
Teughels: single tooth risk
Politis:
– witte mucosaverkleuringen, wanneer doorsturen
– Extractietang aanduiden
De laat: casus add- red
Quirynen: mobiliteit
Peumans: onlay
Vandamme:
– mechanische complicaties bij Implantaatrestauratie
– ingipsen van ok bij restauraties voor 14 en 44
Jacobs: condensing osteitis, osteosclerose, trauma,…
– Lambrechts: casus van visual endodontics

Van Meerbeeck (nummer 6): ook onlay

Willems: interceptieve orthodontie, HTimpactie, …

Verdonck: schisis

Peumans: casus, amalgaam en pijn, wat doen en herstel

Paro MQ: occlusaal trauma (gedetailleerd)

Van Meerbeeck (1) :Foto van 26 met afgebroken palatale knobbels en amalgaam vulling MOD

Vraag: welke materialen zie je? Hoe ga je herstellen? Welk materiaal? Ga je de DV knobbel meenemen in de preparatie? Wat zijn de regels voor een overkapping? Op wat moet je letten als je een kroon maakt op een tand (endo moet in orde zijn)

Van meerbeek: veel vullingen met verkleurde randen, zou je de volledige vulling verwijderen. Als de vulling partieel verwijdert, zou je dan de vulling silaniseren? Antwoord is ja, omdat de vulstofpartikels afgesneden zijn tijdens het boren (en dus hun silanisatie verloren). Ook moet je air abrasion gebruiken (eigenlijk voor zowat alles, is hij van mening)

Van meerbeek: zirconia basis kap met iets anders erover, leg de stappen uit van actief cementeren. Wat is het principe van passief cementerne, wanneer zou je hiervoor gaan bij zo’n kroon. Wat is de nieuwste generatie zirconia (monolithisch met kleurengradatie: katana)

Van Meerbeek:
* Bespreek de C-factor
* Herkennen kroontje van zirconium + OBP: hoe herken je dit? hoe cementeren?

Quirynen: etiologie peri-implantitis

Jacobs:
* Hypercementose
* Radiculaire cyste + uitgezakte sinus
* Dens in dente – interne wortelresorptie
* Vervangingsresorptie + pulpa-obliteratie
* OPG fouten + mesiodens

Duyk: casus: doelen + behandelplan

Peumans:
* Uitgebreide wortelcariës: hoe komt dit? Hoe behandelen? Waarom liever conventioneel GI dan HG-GI? Welk conventioneel GI hebben wij in de kliniek? Waarom moeten we vullingen met conventionele GI goed opvolgen en hoe kunnen we het probleem hiermee oplossen? Hoe is de samenstelling van G-coat plus?
* Fluorosis: hoe behandelen?
* Dentinogenesis imperfecta: hoe behandelen?
* Teken hoe je de preparatie van een composietveneer versus porseleinen veneer zou maken

Declerck:
* Raciale pigmentatie, wat zou het nog kunnen zijn? Geef enkele ziekten en medicatie die een gelijkaardig beeld zouden kunnen veroorzaken?
* Eruptiehematoom: hoe behandelen, hoe ontstaat dit?
* Fluorosis: hoe herken je dit? Hoe behandelen?
* Prikaccident: wat doe je, urgentiebehandeling, wat is het risico op besmetting (Hepatitis B/C en HIV)? Welke voorzorgsmaatregelen nemen?

Willems:
* Welke leeftijden zijn belangrijk voor de AT wat orthodontie betreft? Wanneer kan je starten met orthodontische behandeling en wanneer doorverwijzen? Tot welke leeftijd is er terugbetaling voor vroege orthodontische behandeling?
* Herken plaatje: plaatje na vrijleggen geïmpacteerde hoektanden
* Orthodontische diagnose (casus uit de ppt’s)

Politis:
* Vraag 14: wat zijn de mogelijke oorzaken van een unilaterale speekselklierzwelling? Zijn ze pijnlijk of niet-pijnlijk?
* Vraag 43 (denk ik): hoe herken je een worteldilaceratie?
* Hoe stel je de differentiële diagnose tussen een trigeminusneuralgie en pulpitis?

Van Meerbeek:
– Soorten conditioners
– Toestel op het 3e voor te sinteren

Jacobs
– Fibro-osseuze cementodysplasie
– Vervangingsresorptie
– OPG fouten
– Condensing osteitis

Lambrechts
– Invaginaties: preparatie met ultrasone diamanttipjes

Politis
– Verschil abces en flegmone
– Angina van Ludwig
– Patiënt onder Plavix en Asaflow wilt implantaten. Wat doe je?

Peumans
– MIH
– Onlays

De laat
– ADD+

Willems
– Welke mijlpalen belangrijk voor diagnose bij kinderen (welke leeftijden en waarom)
– Extrusieplaatje

Lambrechts:
Externe resorptie
Paro:
Single tooth risk
Primaire en secundaire stabiliteit van implantaten
Peumans:
Avital/vital bleken
Composiet herstel facing en klasse 5

 

Vorige jaren

 • van meerbeeck: chipping van een kroon, hoe op te lossen 
 • schoenaers: zijn bekende foto’s 
 • teughels: necrotiserende gingivitis 
 • peumans: soort bondingssysteem geven 
 • peumans: mih: behandeling, wat met heel klein kind 
 • van meerbeek: welke composiet posterieur gebruiken bij knarser?+ foto’s en zeggen wat het is en kort bp 
 • lambrechts: dvd, ook praktisch: instrument afgebroken; licht je de verzekering in? 
 • de clerck: overdracht hep c + hoe voorkomen 
 • teughels: parostatus en daaruit bp afleiden 
 • jacobs: ppt met enkel rx: zoveel mogelijk over zoveel mogelijk foto’s zeggen 
 • quirynen: casus 
 • duyck: van ppts in prekliniek 
 • verdonck: schisis