Vorige jaren

 • 3 juist-fout vragen 
 • bespreek: HSV 
 • bespreek: bulleuze dermatosen 
 • lichen planus 

2017-2018

Ethiek:

 • Verzin een THKige casus en stel ethische vragen op + bespreek het principemodel hierbij + vorm een besluit

Recht:

 • bespreek de constitutieve bestanddelen van schenden beroepsgeheim

Deonto:

 • bespreek accreditatie, 3 pijlers DGEC, 5 fundamentele kenmerken, 7 eisen voorschrift, in welke domeinen kan TA voorschrijven, 7 sociale takken

Vorige jaren

Recht: 

   – bespreek wet op reclamewetgeving 

   – geef korte toelichting bij de patientenrechten 

Beroepsuitoefening 

   – welke dingen moet je blijven doen om als algemeen tandarts erkend te blijven (wacht en 60u bijscholing op 6 jaar tijd) 

   – bespreek het systeem van accreditering 

Ethiek 

   – ethische grondslagen van leven en dood 

2017-2018

1. Foto stembandknobbels
2. Foto n laryngeus superior aanduiden + functie
3. Foto OME + audiogram tekenen
4. Audiogram met gemengd verlies (stond in slides)
5. Foto mononucleosis infectiosa
6. Foto adenomotie
7. Leg uit: scala vestibuli
8. Leg uit: cricoid
9. Leg uit: tracheo oesofagale stemgeving
10. Foto sinusitis + uitleg anatomische entiteit van deze aandoening

Vorige jaren

 • snurken en slaapapnoe
 • anatomie vh binnenoord
 • functie van de larynx (of buis van Eustachius, of farynx)
 • OME
 • bezenuwing vd larynx

2017-2018

– Ietsisme
– kritiek passief pluralisme
– tekst rik torfs: visie van darwins (externe kritiek): wetenschap niet harmoniseerbaar
– kleine vraag over werkje

 ietsisme, a posteriori zingeving bij lijden en een casus van letterlijk geloof

 houding samenleving tegenover dood en dan zeggen waarom je dit goed of slecht vindt

 secularisatie, banalisering, en het samengaan van gods macht en liefde is problematisch vr theologie of zoiets

 ietsisme, 3 klassieke theodicees, conflict wetenschap en geloof in verband met PKG-schaal

 Actief pluralisme vs hoofddoekenverbod, historische context scheppingsverhaal en hoe het helpt om dat nu te interpreteren, christendom ziet het lichaam eerder positief of negatief

 Verschil 1e en 2e naviteit, 4 domeinen van zingeving + hoe kan je aan coping doen, diabolisering + 2vbn geven

 Banalisering + 3 vbn, rouwfasen Kubler-Ross adhv voorbeeld + alternatief (rouwtaken van Worden), Verschil tussen hoe je gelooft en wat je gelooft: waarom wel/niet belangrijk + voorbeeld

 Wat is profetisch je stem laten horen als tandarts bij schoonheidsidealen, letterlijk geloof in de pkg schaal, wat zijn trage vragen en hoe er als tandarts aandacht voor hebben

 Stelling rond God als rechtvaardige Rechter (+ander Godsbeeld uitleggen), Zelfbedrog uitleggen (+voorbeeld) & wat over existentiële vragen.

Stelling van godsbeeld rechtvaardige rechter + 1 alternatief godsbeeld, wat is menslievende zorg, wat is een zelfoverstijgende vorm van zingeving

Kritiek op passief pluralisme, Bespreek detraditionalisering,Gezondheid en religie, moet met nuancering worden gemeten. Religie en religiositeit

2012-2013

-Geef drie manieren om de Bijbel te gebruiken bij christelijke ethiek 

+ bijvragen hierover; bergrede, 10 geboden 

-toon aan via het Hindoeïsme dat de visie op de ethiek in het Westen levensbeschouwelijk is geïnspireerd. + bijvragen hierover; hoe kunnen we samenleven als we zo verschillend zijn…. 

-geen vragen over portfolio. 

Vorige jaren 

1. Leg uit hoe het eerste scheppingsverhaal best begrepen kan worden en welke interpretaties best vermeden kunnen worden. 

Gebruik in je antwoord de woorden: ‘creationisme’, ‘verwondering’, ‘antropocentrisme’, ‘heersen’, ‘desacralisering van de natuur’ 

2. Waarom is een idealiserend spreken over gezinnen soms problematisch? 

3. Illustreer hoe de uitspraak van Kahlil Gibran ‘uw kinderen zijn uw kinderen niet’ verder geïnterpreteerd kan 

worden aan de hand van twee verhalen (uit de bijbel of andere), en leg uit hoe Gibrans uitspraak een licht werpt op deze verhalen. 

4. Waarom is het harmoniemodel ivm geloof en wetenschap al dan niet problematisch? 

5. Illustreer aan de hand van een eigen voorbeeld hoe geloof en wetenschap zich van verschillende ‘soorten taal’ bedienen. 

6. Leg uit: zoöcentrisme, ecocentrisme, antropocentrisme in relatie tot onze omgang met het milieu 

7. Leidt godsdienst tot onverdraagzaamheid? Waarom wel/niet? 

8. Leidt het christendom tot milieuvervuiling? Waarom wel/niet? 

9. Kunnen geloof en wetenschap samengaan? Geef (minstens) drie verschillende posities weer in dit debat 

en leg uit hoe vanuit elke visie geargumenteerd kan worden. Geef ook aan welke positie je zelf zou innemen. 

10. Leg uit wat banalisering betekent. Waarom zou je de positie van Helen Prejean wel of niet als banalisering omschrijven? 

11. Wat is resilience? Geef een voorbeeld. Bespreek de relevantie van dit concept in het licht van het denken 

over huiselijk geweld en gezinsethiek en geef ook mogelijke nadelen weer. 

12. Leg uit hoe het verdedigen van de doodstraf past binnen het diaboliseringsparadigma.

Vorige jaren

 • van meerbeeck: chipping van een kroon, hoe op te lossen 
 • schoenaers: zijn bekende foto’s 
 • teughels: necrotiserende gingivitis 
 • peumans: soort bondingssysteem geven 
 • peumans: mih: behandeling, wat met heel klein kind 
 • van meerbeek: welke composiet posterieur gebruiken bij knarser?+ foto’s en zeggen wat het is en kort bp 
 • lambrechts: dvd, ook praktisch: instrument afgebroken; licht je de verzekering in? 
 • de clerck: overdracht hep c + hoe voorkomen 
 • teughels: parostatus en daaruit bp afleiden 
 • jacobs: ppt met enkel rx: zoveel mogelijk over zoveel mogelijk foto’s zeggen 
 • quirynen: casus 
 • duyck: van ppts in prekliniek 
 • verdonck: schisis